Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/371/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza, że w okresie od 8.01.2018 r. do dnia 15.01.2018 r. poddaje konsultacjom:
- projekty uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Turza Śląska – ulica 27 Marca ,
- projekty uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Gorzyce – ulica 7 Kwietnia .

Opinie dotyczące w/w projektu uchwały należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Gorzycach lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do 23.01.2018 r. na adres e-mail: gorzyce@gorzyce.pl


Komórką organizacyjną Urzędu Gminy w Gorzycach prowadzącą sprawę przedmiotowych konsultacji jest Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami. Tel. 032-4513-056 w. 14 lub 18.

img-108164208.pdf

 

Opublikowane przez: Jacek Pasternak | Data wprowadzenia: 2018-01-08 15:29:43 | Data modyfikacji: 2018-01-08 16:29:16.
Data wprowadzenia: 2018-01-08 15:29:43
Data modyfikacji: 2018-01-08 16:29:16
Opublikowane przez: Jacek Pasternak
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce
Wójt Gminy
Daniel Jakubczyk
Kontakt:
Tel: (32) 45 13 056
Fax: (32) 45 13 056
e-mail: gorzyce@gorzyce.pl